VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TAL Office c.q. www.tal-office.nl, beiden hierna te noemen onder de naam TAL, zijn deze voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien deze schriftelijk aan TAL zijn medegedeeld en schriftelijk door ons zijn goedgekeurd. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze voorwaarden. Alle rechten en aanspraken uit deze voorwaarden en de eventuele schriftelijke afwijkende overeenkomsten worden zowel door TAL als door derden in opdracht van TAL bedongen.

PRIJZEN

Alle genoemde prijzen zijn exclusief de BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. De prijzen zijn vermeld in Euro's. Voor verzending binnen Nederland geldt bij een orderbedrag tot € 250, - exclusief de BTW een bijdrage van € 6,95 met uitzondering van aanvraag voor brochures. Bij bestelling van € 250,- of meer worden geen bezorgkosten berekend. Deze bijdrage is van kracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

BESTELLINGEN

De koopovereenkomst is pas van kracht na ontvangst van uw schriftelijke bestelling in combinatie met de acceptatie van uw bestelling door TAL. Indien uw bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt u dit binnen 10 (tien) dagen schriftelijk medegedeeld. Alle bestellingen kunnen door ons worden geverifieerd. Indien er een prijsstijging plaatsvindt tussen de besteldatum en de uitleverdatum bent u gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden binnen 10 (tien) dagen na berichtgeving van deze stijging. Alleen schriftelijk annulering van de bestelling wordt door TAL geaccepteerd.

BETALINGEN

De betaling dient plaats te vinden volgens de door u geselecteerde betalingsconditie, welk u door TAL wordt aangeboden, tenzij schriftelijke anders met TAL is overeengekomen. De betaalmogelijkheden die u geboden wordt zijn: Contanct bij afhalen, Vooruit betaling (wacht wel op de proforma factuur voordat u betaald) en bij bestaande klanten de afgesproken betalingsconditie. Op de gefactureerde bedragen vinden geen kortingen plaats van welk aard dan ook. Bij het in gebreke blijven van enige betaling heeft TAL het recht de overeenkomst uit te stellen c.q. te ontbinden. Bij het overschrijden van de betalingstermijn, welk vermeld staat op uw factuur, kunnen wij u op de dag dat deze betaald had moeten zijn 1% rente per maand c.q. deelmaand in rekening brengen. Indien de betaling plaats vindt na de aanmaning door TAL bent u het bedrag van € 10,00 verschuldigd aan administratiekosten. Indien de invordering uit handen wordt gegeven aan het incassobureau bedraagt de minimale kosten € 45,- exclusief de BTW. Alle gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn voor uw rekening

LEVERING

De door TAL opgegeven levertijden zijn indicatief van aard. Bij het overschrijden van de leveringstermijn heeft u geen recht tot een schade vergoeding en/of een korting op de bestelling en kan dit ook niet leiden tot een ontbinding van de overeenkomst. Tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat redelijker wijs niet kan worden verwacht dat deze overeenkomst in stand blijft.

WIJGERING LEVERING

Indien, bij levering, de zending niet door u wordt geaccepteerd, welk door het vervoersbedrijf (o.a. PostNL) wordt aangeboden en/of niet wordt opgehaald bij het vervoersbedrijf na het aanbieden én er geen sprake is van ernstige breuk aan buitenzijde verpakking komen de gehele verzendkosten voor uw rekening.

EIGENDOMSRECHT

De eigendomsoverdracht vindt pas plaats wanneer de artikelen zijn geleverd en de daar tegenover gestelde prijzen, inclusief de eventuele invorderingskosten aan TAL zijn voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID

De verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid van de producten worden op het moment van acceptatie van deze producten aan u overgedragen.

GARANTIE

Op alle geleverde artikelen gelden de algemene garantie bepalingen van de fabrikant c.q. importeur.

RECLAMES

U bent verplicht de bij u afgeleverde goederen te controleren op juistheid van levering en op eventuele breuk. Indien er sprake is van verkeerde levering en/of breuk, dan dient u dit binnen 8 (acht) dagen schriftelijk te melden Indien de door u ontvangen goederen niet juist zijn en of enig breuk vertonen, kunnen deze artikelen retour gezonden worden, na het verkrijgen van een retour autorisatie nummer van TAL. Indien u een product niet wenst af te nemen om welke reden dan ook, dan heeft u het recht deze artikelen retour te zenden binnen 8 (dagen) na levering. Ook hier geldt dat er eerst een retour autorisatie nummer aangevraagd dient te worden. De retourzendingen worden alleen geaccepteerd wanneer zowel de goederen als de verpakking in ongeschonden staat worden ontvangen en de TAL sluitzegels niet zijn verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor deze retourzending voor uw rekening zijn.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De bestel- en afleveringsgegevens worden verwerkt in het verkoop database. Dit is noodzakelijk voor een goede order-processing. Deze gegevens kunnen naderhand ook worden gebruikt voor andere verkoop activiteiten die voor u interessant kunnen zijn. Indien u na de totale afhandeling van de overeenkomst wenst, dat u verdere commerciële benadering niet op prijs stelt, in welke vorm dan ook, kunnen wij u door uw schriftelijk verzoek (vermelden bij order) blokkeren voor andere activiteiten.

OVERMACHT

Indien sprake is van overmacht is het niet mogelijk hier TAL aansprakelijk voor te stellen in welk vorm dan ook. Er is sprake van overmacht wanneer een tekortkoming niet te wijten is aan TAL.

OVERIGEN

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden en/of andere schriftelijk goedgekeurde afwijkende overeenkomsten met TAL  in strijd mochten zijn met de wet, zal de betreffende bepaling c.q. overeenkomst worden vervangen door een nieuwe rechtsgeldige bepaling van gelijke aard. Op de gehele bedrijfsvoering (van order acceptatie tot en met uitlevering en betaling) van TAL  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen dienen redelijkerwijs tussen de partijen worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Bestelling ongedaan maken.

Wilt u een bestelling niet meer ontvangen of heeft u deze al ontvangen, dan mag u deze altijd annuleren c.q. terugsturen binnen de 14 dagen.

Hoe te handelen bij:

  • Bestelling bij TAL geplaatst, maar wil deze niet ontvangen c.q. annuleren.
  • Bestelling ontvangen, maar wil deze terug sturen.

1. Bestelling bij TAL geplaatst, maar wil deze niet ontvangen c.q. annuleren.

Uw bestelling is nog niet verstuurd, dan volstaat een email. Het eventuele door u betaalde bedrag wordt naar dezelfde bankrekening overgemaakt.

2. Bestelling van TAL ontvangen, maar wil deze terug sturen.

Bij ontvangst van uw bestelling geldt de regel, dat u 14 dagen de tijd heeft om het artikel te bekijken, te voelen, maar niet te gebruiken. U mag het artikel zonder een reden retourzenden. Wilt u wel een reden opgeven, dan zijn wij daar blij mee, zodat eventuele wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Bij het retourzenden gelden de volgende regels:

  • De kosten van retourzending zijn voor rekening Klant
  • Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd
  • Het artikel dient niet gebruikt, gedragen en/of (af)gewassen te zijn.
  • Het artikel dient in de het liefst in originele verpakking te zijn.
  • Voeg een kopie van uw bestelling bij de verzending, zodat wij deze snel en goed kunnen afhandelen.
  • Het retourneer adres is: Justitiahof 10, 1363 SB  ALMERE, T.a.v. Afdeling Retouren.

Voor vragen, altijd even bellen met TAL Office, 036 84 82 460 of stuur een email naar: info@tal-office.nl